مقداری زمین بنام پدربزرگ پدربزرگ پدر من است پدر بزرگ من هم فوت در ضمن برادر پدرم دست گذاشته روشون (( تصاحب کرده )) می خواستم بدونم چطور زمین ها را از چنگ برادر پدرم دربیارم

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران