مالیات بر ماشین دو درصد یا هفت ونیم دزصد هست ؟

پدر اینجانب یک آپارتمان کلنکی با متراژ حدود ۱۱۰ متر در تهران داشته است که سند وکالتی دارد نه منگوله دار. پدرم ۲۴ سال قبل مرحوم شده اند. با مادرم ۹ نفر هستیم. اگر الان برای تقسیم ارث اقدام کنیم ، با توجه به کسرت وراث میزان مالیات بر ارث چگونه خواهد بود؟
ژانویه 16, 2020
چه کسانی مشمول پرداخت مالیات هستند؟
ژانویه 26, 2020