رادرم مدتیست در یکی از کشورهای اطراف کار میکند. قبل از رفتن خانه و ماشینش را وکالت به همسرش داده و قرار بوده پس از مدتی همسر و فرزندش اقدام به فروش آنها کرده و به او بپیوندند. و پس از چند ماه این خانم که خود مشوق رفتن همسر بود، تقاضای طلاق توافقی دارد.. اکنون برادرم اصلا نمیخواهد برگردد و از من میخواهد که بمن وکالت بدهد تا بجای او برای طلاق حاضر شوم. سوال۱ آیا میتواند شرایط خود را اعم از اینکه هیچ مطالباتی (مهریه و نفقه زن و فرزند) در حین طلاق و پس از آن نباشد، درمتن وکالتنامه بعنوان شرایط رضایت خویش، ذکر کند؟ سوال ۲ آیا برای دادن طلاق میتواند به تنهایی در کشور ترکیه، اقدامی بکند؟ بسیار متشکرم

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران