در طلاق توافقی آیا زوجه می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و مهریه بیشتری درخواست کند؟

آیا زوجه می تواند برای طلاق به همسر خود در مورد طلاق وکالت کامل دهد؟
مارس 9, 2020
زوجه می تواند به شوهر خود در طلاق توافقی وکالت دهد؟
مارس 9, 2020