تاریخ فوت پدربزرگم در ثبت احوال زده نامعلوم ولی نوشته شده در سال 74 ثبت شده. الان برای انحصار وراثت باید چکار کنه

اگر خانه ای به وراث برسد و بدون تقسیم باقی بماند و همگی فوت کنند به غیر یک خواهر آیا الباقی فرزندان وراث سهمی می‌برند.
مارس 29, 2020