بنده 4سال است با یک پسر عقد هستم، ایشان 4سال هیچ گونه خرجی و نفقه ای به بنده پرداخت نکرده است آیا میتوانم نفقه 4سال ازش بگیرم؟ مهریه ام 313 سکه است، بخواهم طلاق توافقی بگیرم باید چکار کنم؟

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
blank
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران