با توجه به صدور حکم طلاق به نفع زوجه چند سوال داشتم… برای قطعیت حکم حتما باید مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی را بگذراند …؟؟؟ و اینکه چقدر زمان میبرد این مراحل برای اینکه زن بتواند برای ثبت طلاق به دفاتر طلاق برود.

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
blank
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران