اگر زن و مردی با هم ازدواج کنند و مرد از زن در برابر حق طلاق بذل مهریه کند و اینها از هم طلاق رجعیه بگیرند، چون زن از حق طلاق خود استفاده نکرده و تقاضای طلاق از سمت مرد بوده زن باز هم نمیتواند مهریه اش را مطالبه کند؟ و اینکه اگر مرد در دوران عده رجعیه به زن رجوع کند وضعیت مهریه (مقدار آن) و حق طلاقی که در برابر بذل مهریه به زن داده بود به همان صورت باقی میماند یا وضعیت جدیدی به وجود می آید؟

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
blank
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران