اگر زن و مردی با هم ازدواج کنند و مرد از زن در برابر حق طلاق بذل مهریه کند و اینها از هم طلاق رجعیه بگیرند، چون زن از حق طلاق خود استفاده نکرده و تقاضای طلاق از سمت مرد بوده زن باز هم نمیتواند مهریه اش را مطالبه کند؟ و اینکه اگر مرد در دوران عده رجعیه به زن رجوع کند وضعیت مهریه (مقدار آن) و حق طلاقی که در برابر بذل مهریه به زن داده بود به همان صورت باقی میماند یا وضعیت جدیدی به وجود می آید؟

آیا در طلاق توافقی دادگاه تعیین کننده پرداخت مهریه هست یا بین دو شخص هرچه توافق شده انجام می گیرد؟
مارس 14, 2020
آیا زن می تواند بعد از جاری شدن صیغه نامه طلاق و دریافت نفقه دوران عده بصورت کامل و نداشتن اعتراضی در ان موقع و قبل از آن ، مجددا اقدام به درخواست نفقه نماید ؟
مارس 21, 2020