اگر خانه ای به وراث برسد و بدون تقسیم باقی بماند و همگی فوت کنند به غیر یک خواهر آیا الباقی فرزندان وراث سهمی می‌برند.

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
blank
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران