آیا طلاق توافقی طی یک هفته انجام میشود؟؟ یا مدت زمان بیشتری نیاز دارد باتوجه به این دوطرف نزدیک به 6سال جدا زندگی میکنند و زوج مهریه رابه صورت اقساط پرداخت میکند و اکنون توافق کردند که مبلغی بگیرند و جدا شوند.

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
blank
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران