آیا در طلاق توافقی دادگاه تعیین کننده پرداخت مهریه هست یا بین دو شخص هرچه توافق شده انجام می گیرد؟

a
مشاور پرونده های طلاق
تیم خانواده
مشاوره پرونده های طلاق
تهران
blank
مشاور پرونده های مالیاتی
تیم مالیاتی
مشاور پرونده های مالیاتی
تهران