مدت زمان طلاق توافقی

مدت زمان طلاق توافقی : خیلی ها انچنان در شرایط سخت زندگی و عاطفی قرار می گیرند که حتی اگر بصورت دوستانه هم می خواهند جدا شوند دنبال فوری و لحظه ای بودن آن هستند